کارگاه آموزشی آگاهی‌دهی در مورد حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سوی کمیته‌ی صلیب سرخ برای شماری از زنان خبرنگار برای یک روز راه‌اندازی شد.

این کارگاه به در خواست نهاد بانوان خبرنگار برای ۲۵ تن از زنان خبرنگار در هرات راه‌اندازی شد.

دامنیکی ایانشو رئیس کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ در حوزه‌ی غرب می‌گوید: «هدف از برگزاری این برنامه آگاهی دهی برای خبرنگاران در مورد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، اساسات حقوق بین‌الملل و قوانین حاکم بر شرایط جنگ است ».

آقای ایانشو می‌افزاید: انعکاس اخبار بشری یکی از رسالت‌های خبرنگاران است و برای خبرنگاران لازم است تا در مورد اساسات حقوق بین‌الملل بشردوستانه آگاهی داشته باشند.

او افزود: «این مهم است که خبرنگاران از اساسات حقوق بشر دوستانه آگاهی داشته باشند، چون کار آن‌ها صرف تهیه‌ی گزارش نیست بلکه باید از حاشیه‌ی یک واقعه خبر درست کنند.

نقیبه بارکزی مسؤل نهاد بانوان خبرنگار می‌گوید: « ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هر لحظه در آن جنگ است پس برای خبرنگاران و ویراستاران لازم است تا جنایات جنگی را بدانند ودر خبرها و گزارش‌ها آگاهانه تر برخورد کنند ».

خانم بارکزی می‌افزاید: در این کارگاه مواردی را که در مورد حقوق بین‌المللی بشردوستانه بود تفهیم شد و  امیدوارم که روی کیفیت کار زنان که مربوط به ساحات جنگی می‌شود، تاثیرات مثبت بگذارد ».

شماری از اشتراک کنندگان نیز آگاهی در مورد اساسات حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مؤثر عنوان می‌کنند.

فرزانه فیروز محمدی گزارشگر آژانس باختر که در این برنامه اشتراک کرده، آموخته‌ها در این کارگاه را برای آگاهی‌دهی در مورد جرایم جنگی مفید می‌داند.

او می‌گوید: این برنامه‌ها می‌تواند تاثیر مثبت روی کار زنان خبرنگاران داشته باشد و آن‌ها را از جرایم جنگی و اساسات حقوق بین‌الملل بشردوستانه با خبر سازد.

خانم محمدی افزود: «من دانستم که باید در گزارش بی‌طرفانه عمل کرده و چگونه گزارش خود را انعکاس دهم که کسی متضرر نشود.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail