852121274_11535

گزارشگر: حسینه عظیمی

شماری از بیماران در شفاخانه نسائی‌ولادی هرات از بی توجهی مسوولان این شفاخانه شکایت کرده می‌گویند داکتران از طرف شب  دراین بخش حضور ندارند. به بارو آن‌ها داکتران براساس روابط وظایف شان را انجام می‌دهند.

این بیماران به این باورند که عدم رسیدگی در شفاخانه نسائی‌ولادی هرات سبب شده است تا شمار زیادی از بیماران به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کنند.

هما ازجمله بیمارانی است که از نحوه برخورد داکتران وبی‌توجهی  مسوولان این شفاخانه شاکی است. وی می‌گوید:” وقتی بیمار بودم و به زایشگاه رفتیم کسی نبود که جواب ما را بدهد نمی‌دانستیم چی باید بکنیم، ساعت‌ها بدون این که کسی مشکل ما را پرسان کند منتظر ماندیم.هیچ داکتر و قابله‌ای من را معاینه نکرد، تا مجبور شدیم، به شفاخانه خصوصی برویم.”

تنها هما نیست که ازبرخورد داکتران شفاخانه نسائی‌ولادی شکایت دارد بلکه صدها تن از بیمارانی‌که جهت ولادت به این  شفاخانه مراجعه می‌نمایند، از عدم رسیده گی به مشکلات شان شکایت دارند.

اسما “اسم مستعار” مریضی دیگریست، که از نحوه برخورد داکتران و دیگر مسوولان این شفاخانه، ناراضی است.

او گفت:” با مرگ دست و پنچه نرم می‌کردم، اما کسی نبود که درد من را دوا کند، هرچقدر کمک خواستم، در اوایل کسی نبود، بعد هم رسیده گی آن‌چنانی که باید می‌کردند نکردند.”

852111058_17991

این در حالیست که مسوولان شفاخانه نسائی‌ولادی براین مشکل مهر تایید گذاشته ، اما دلیل آن را کم بود کادر کاری در داخل این شفاخانه عنوان کردند.

داکترسعیده سعید، رییس شفاخانه نسائی‌ولادی هرات، گفت این شفاخانه صد بستر است و بیشتر ازاین گنجایش ندارد اما روزانه زیادتر از صد تن به این مرکز مراجعه می‌کنند که سبب  سکته‌گی در کار داکتران وقابله‌ها می‌شود.

وی همچنان گفت: “ما به نیاز مریض رسیدگی می‌کنیم نه بخواست آن، بیماران بیش از توان داکتران توقع دارند، این موضوع سبب نارضایتی شماری از بیماران شده است.”

با این همه مسوولان در ریاست صحت عامه هرات،  با رد این مشکلات ، شکایت‌ها را بی اساس خوانده می‌گویند داکتران تا حد توان خود به مشکلات بیماران رسیدگی می‌کنند.

داکتر آصف کبیر رییس صحت عامه هرات به این باوراست که کادر کاری در شفاخانه نسائی‌ولادی، بیش از وظیفه و توان خود به بیماران خدمت می‌نمایند، و در بررسی‌های که توسط تفتیش صحت عامه صورت گرفته، هیچ گونه مشکل در این بخش یافت نشده است.

وی افزود:”در شفاخانه نسائی‌ولادی هرات این چنین مشکلات وجود ندارد،و در سیستم ارایه خدمات به بیماران هیچ گونه سکته گی بوجود نمی‌آید.”

شفاخانه نسائی‌ولادی هرات، تنها مرکزی است که از سوی دولت حمایت می‌شود،و بیماران زیادی، از نقاط مختلف شهر هرات ،جهت زایمان به این مرکز مراجعه می‌کنند اماهمواره  انتقادهای از عدم رسیدگی و بی توجهی مسوولان وجود داشته است.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail