حضور بی پیشینه شهروندان ولایت هرات در مراکز رای دهی.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات در یک کنفرانس خبری که امروز در سالون نگارستان بهزاد مقام ولایت برگزار شد، از حضور حماسی و پررنگ زنان در ولایت هرات در پروسه ملی انتخابات ابراز قدردانی کرد و گفت: ” روز گذشته ده ها هزار تن از زنان در شهر هرات در کنار مردان، ساعت‌ها درصفوف طولانی انتظارکشیدند، تابالاخره در تعیین سرنوشت آینده شان سهیم شوند.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات ازمسولیت پذیری بانوان در تعیین سرنوشت آینده شان و حضور گسترده آنان در پای صندوق‌های رای دهی ابراز خوشبینی نمود.
والی هرات تلاش‌های بی دریغانه نیروهای اطلاعاتی وکشفی را بخاطر تامین امنیت مراکز رای دهی ستودنی دانست.
این مسول دولتی نبود فهرست رای دهنده گان در برخی سایت ها و مسدود بودن برخی مراکز رای دهی را از عمده ترین چالش انتخابات روزگذشته اعلام کرد.
احمد شاه قانونی رئیس کمیسیون انتخابات از میزان مشارکت مردم در ین پروسه سرنوشت ساز قدردانی نموده گفت: پنجصدو پنجاه وهفت هزار تن از شهروندان هرات ثبت نام نمودند، که از این میان سیصدو بیست هزار تن آنرا مردان و یکصدو چهار ده هزار آنرا زنان تشکیل دادند .
در همین حال فاطمه باقری مسول کمیسیون سمع شکایات از ثبت ششصدو چهل ونه شکایات علیه کاندیدان و مشکلات تخنیکی در شروع روند پروسه رای دهی نیز خبر داد.
در عین حال قوماندان لوای اول قول اردوی ظفر افزود: باوجودیکه تحرکاتی ازسوی دشمنان نیز دیده شده بود، ولی هیچ یک ازین تحرکات سبب مانع حضور مردم درپای صندوق های رای نشد.
گفتنیست: در ولایت هرات یکصد وشصت تن بخاطر رسیدن به هفده کرسی پارلمان رقابت میکنند.

آژانس باختر

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail