برخی از دختران موفقیت‌های شان را حاصل تشویق‌های پدران وبرادران شان می‌‌دانند و به  این باور اند که حمایت آنان دلیل پیروزی شان در عرصه‌های مختلف زندگی شده است.

این دختران به این باور اند که در صورت نبود حمایت پدر یا برادر، آنان نمی‌توانستند به موفقیتی دست یابند.

آمنه کریمیان، که دانش‌آموخته دانشکده انجنیری است می‌گوید حمایت پدرش سبب شد تا به موفقیت درسش را تمام کند.

آمنه می‌گوید: “درابتدا وقتی این رشته را انتخاب کردم پدرم با تصور اینکه توانایی خواندن آن را ندارم راضی نبود اما بعدا که دوسال اول گذشت ومتوجه علاقه‌ام شد من را زیاد تشویق کرد تا موفقانه درسم را تمام کردم “.

درهمین حال کریمه آریایی دانشجویی دانشکده طب تشویق‌های برادرش را عامل اصلی راه یافتنش به دانشکده‌ی دلخواه‌اش می‌خواند.

او می‌گوید: “من تصورنمی‌کردم که به رشته طب کامیاب شوم اما برادرم من را همیشه تشویق به انتخاب این رشته می‌نمود اکنون هم بخاطر حمایت او بلندترین نمرات را درامتحانات می‌گیرم “.

برخی ازمردان براین باوراند که تشویق دختران توسط پدر یا برادر شان سبب موفقیت‌های زیاد برای دختران می‌گردد.

عبدالکریم که دخترش دانش‌آموخته رشته اقتصاد است می‌گوید در طول چهار سال تحصیل دخترش اول نمره بوده و اکنون هم در این دانشکده استاد است.

وی افزود: «من بخاطر تشویق دخترم برای ادامه تحصیل‌اش ازایران به هرات آمدم درحالیکه می‌دانستم به مشکلات اقتصادی روبرو خواهم شد ».

احمدعقابی که خواهرش دانش‌آموخته دانشکده حقوق است براین باور است که تشویق دختران توسط پدران وبرادران باعث قوت بخشیدن به روحیه شان می‌شود.

وی می‌گوید: «من یکی ازحامیان خواهرم درعرصه‌های مختلف رندگی‌اش هستم واکنون شاهد موفقیت‌اش به عنوان یک وکیل مدافع درمحکمه می‌باشم ».

با این حال شماری ازجامعه شناسان براین باوراند که تشویق و حمایت پدر یا برادر سبب می‌شود تا دختران در محیط بیرون از اعتماد به‌نفس بهتری پیدا کنند که این خود باعث موفقیت شان می‌گردد.

علی کاوه جامعه شناس و استاد دانشگاه، معتقد است که دختران برای کار و تحصیل به حمایت پدر و برادران شان نیاز دارند.

او گفت: «حمایت پدر و برادر از دختران در افزایش اعتمادبه‌نفس شان برای قدم ماندن بسوی موفقیت می‌تواند تاثیر زیاد داشته باشد ».

گزارشگر: سیمه الکوزی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail