15152368_10207642556158318_316051088_o

شماری از بانوان در هرات با برگزاری مراسم شعر و آهنگ اعتراضی  در برابر نقض حقوق بشر خشونت‌ها و چالش‌های اجتماعی اعتراض کردند.

آنان  بر‌گزاری این  برنامه‌ها را یگانه راه مسالمت آمیز اعتراض در برابر حق تلفی‌ها می‌دانند.

نداهای گوناگون برای بلند کردن صدای اعتراض شان از طریق قالب‌های هنری در برابر بی عدالتی‌ها و حق تلفی‌های جامع؛ برای نه گفتن به نقض حقوق بشر و چالش‌های اجتماعی با شیوه متفاوت برگزار کردند.

عزیزه خیراندیش برگزار کننده این برنامه می‌گوید:” شعر اعتراضی وآهنگ،تاثیرگزارترین روش برای نکوهش نقض حقوق بشر است. “

خانم خیر اندیش می‌گوید ما به این نتیجه رسیده‌ایم که یکی از راه‌های سالم و تاثیر گذار با این پدیده‌ها می‌تواند ادبیات و هنر باشد.

همواره باشیوه‌های گوناگون در برابر بی عدالتی‌های جامعه از حنجره‌های مختلف صدا بلند شده است. اما محتویات برنامه امروزی همه اشعار اعتراضی اند.

خانم خیر اندیش می‌گوید سروده‌های خوانده شده در این برنامه باید موضوعاتی را در خود داشته باشد که به مشکلات زنان و چالش‌های اجتماعی موجود اشاره کند.

در همین حال آگاهان عرصه ادبیات به این نظر اند تا کنون کمتر در جامعه افغانستان در برابر بی عدالتی‌ها از طریق ادبیات و قالب‌های هنری صدا بلند شده است.

عبدالغنی نیک سیر آگاه ادبی می‌گوید، باید با استفاده از این شیوه به تمامی چالش‌های اجتماعی اعتراض کرد.

برنامه های این چنین در هرات تا کنون نادر بوده است.

بی عدالتی‌های اجتماعی و نقض حقوق بشر همواره واکنش‌های تندی را از سوی طیف‌ها گوناگون در جامعه در پی داشته است. اما این بار متفاوت تر از گذشته به آن اعتراض شده است.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail