December 13,2017 | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

صدای زنان برای تغییر

تبلیغات

گفتگو با زرغونه ولی، مسوول تلویزیون دریچه‌ی بهار در اروپا

زرغونه ولی: «از اختطاریه‌ها و تهدیدها نهراسیدم و در کنار زنان ماندم»

«بهترین سال‌هاى زندگى‌ام را با دشوارى‌هاى جنگ، اختناق و ترور، شجاعانه با کار در سازمان دموکراتیک زنان  افغانستان در حل مشکلات زنان شهر و تمام قریه‌های...

زن و فرهنگ