August 26,2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

صدای زنان برای تغییر

ششم میزان؛ عبور از چهره‌ها

دموکراسی و انتخابات در افغانستان طی نوزده‌سال اخیر آن‌قدر فرازونشیب را طی کرده است که گاهی هم بازیگران و هم مردم و نخبگان سیاسی را سرخورده و نا امید س...

زن و سیاست