January 21,2021 | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

صدای زنان برای تغییر

چگونگی آموزش توده‌ها

وقتی سخن از آموزش به میان می‌آید، هر آموزشی مدنظر نیست. آموزش باید یک نوع آگاهی برای انسان ببخشد که با آن بتواند جامعه را به یک جامعه فاضل و عادل تبدی...

زن و دانش