December 04,2021 | 1400/09/13

صدای زنان برای تغییر

مهاجرت زنان باسواد، زیان‌بارتر است

در دو دهه‌ی پسین، روی‌هم‌رفته برای تحصیل زنان سرمایه‌گذاری‌های زیادی شد. هزاران دختر فرصت مکتب رفتن یافتند و شمار زیادی از آنان به دانشگاه رفتند. اما ...

زن و دانشگاه