November 14,2019 | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

صدای زنان برای تغییر

تانیا عاکفی و شعرهایش

نویسنده: لطیف ناظمى یک شهر قصه دارم و آتش در این تنست آری، یک آفتاب غزل در بر منـست تانیا شعر تانیا بخشی از شناس‌نامۀ اوست. شناس‌نامۀ صوری و معنوی‌اش....

زن و ادبیات