June 25,2018 | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

صدای زنان برای تغییر

بارداری؛ راهی برای جلب توجه شوهر

بارداری‌های پی‌هم برای برخی از زنان از ترفندهایی دانسته می‌شود، که می‌توان با آن، توجه شوهر را جلب کرد، از نظر روان‌شناسی اما این عمل راهی موقت برای ن...

زنان و بارداری