July 22,2019 | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

صدای زنان برای تغییر

جنس دوم: مدل زن وطنی

زن از ابتدای پیدایش تا این روز‌ها قربانی رقابت جنسیتی بوده است؛ رقابت بر سر اول بودن؛ رقابتی که همیشه زن در آن بازنده بوده است. مردان در دوره‌های مختل...

تحلیل