May 23,2022 | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

صدای زنان برای تغییر

زنان و تاریخ

هیتلر معتقد بود نقش زنان صرف وفادار بودن به مردان شان و همچنین پرورش دهنده‌ی کودکان اصیل برای نسل آینده هستند. از دیدگاه مردان زیادی این گزینه درست و ...

تحلیل