دشواری‌های مدل شدن یک دختر در افغانستان

گیتی فیضی، دختری که با تمام نابرابری‌ها و ممنانعت‌ها مبارزه کرده است تا بتواند که به آرزوی دیرینه‌اش برسد و مدل شود. برای معرفی بیشتر گفت‌وگویی را باوی ترتیب داده‌ام که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: در مورد خودتان و تحصیلات تان بگویید؟

پاسخ: ﮔﻴﺘی فیضی هستم ﻋﻀﻮ تیم بانوان ﺣﻘﻴﻘی گروپ و دانشجوی ﺭﺷﺘﻪ ﻃﺐ ﺩﻧﺪاﻥ و ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺰﺭﮒ خانواده هستم.

پرسش: چی وقت و چرا حرفه‌ی مدلینگ را انتخاب کردید؟

پاسخ: ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳک ﺳﺎﻝ میﺷﻮﺩ ﻛﻪ کار مدلینگ را شروع کرم و در حال حاضر با حقیقی گروپ همکار استم. ﺧﻮﺏ ﻃبعاً تا که  ﻋﻼقمند ﻳک حرفه نباشی ﻫﻴﺞ ﻭﻗﺖ ﻛﺎر ﻛﺮﺩﻩ ﻧمی‌توانی ﻣن ﻫﻢ مانند ﺩﻳﮕﺮان ﻋﻼﻗﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻡ و این ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ ﺭﻭی آورم.

پرسش: ﺑﺎ چه چالش‌ها و مخالفت‌های روبرو شدید؟

پاسخ: ﺧﻮب طبیعی است که در چنین ﺷﺮاﻳﻄی ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔی می‌کﻨﻴﻢ ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﺭ بسیار ﺩﺷﻮاﺭی است آن هم به یک دختر، ﻛﺎﻣﻼ اﺯ ﻫﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻣن  ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺎﻟش‌ها و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‌ﻫﺎی زیادی ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻡ اﺯ  جمله، در آغاز کارم خانواده‌ام ممانعت می‌کردند و در ﺑﻴﺮﻭﻥ هم خیلی حرف‌ها می‌شنیدم اﻣﺎ با تمام این چالش‌ها و ممانعت‌ها مبارزه کردم برای رسیدن به هدف خود همه این‌ها را نادیده گرفتم تا که امروز موفق شدم و به آرزوی خود رسیدم.

پرسش: ﺩﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ‌ی ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

پاسخ: متسفانه چون در کشور ما سال‌های متمادی جنگ بوده و بیشتر مردم ما از لحاظ درس و تحصیل عقب مانده اند؛ به همین دلیل اﺯ ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ ﻭﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ چه اﺳﺖ ﺁﮔﺎﻫی ﻧﺪاﺭنﺩ اﻣﺎ ﺩﺭ اﻳﻦ بین اشخاصی هم هستند که ﻋﻼﻗﻪ‌ی زیادی به لباس و فرهنگ خود دارند و همیشه ما را تشویق و حمایت می‌کنند  و دوست دارند که در کشورشان زنان هم در کنار مردان مدلینگ کنند.

پرسش: ﻫﺪﻑ ﺗﺎﻥ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ می‌کنید چی است؟

پاسخ: ﻫﺪﻑ ﻣﻦ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ ﻣیﻜﻨﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ که می‌خواهم به ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ کنم  اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ اﺯ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮﺭی کم نیست و  میﺘﻮاﻧﺪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﻟﻴﻨﮓ ﻫﻢ اﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﻳﻦ‌ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ اﺯ ﺧﻮد مان ﻓﺮﻫﻨﮔی ﺩاﺭﻳﻢ ﻛﻪ میﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻟﺒﺎﺱ‌های ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰاﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ بگذاریم و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺯﻳﺒﺎی ﺧﻮﺩ ﺭا معرفی کنیم  ﺗﺎ ﻫمۀ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ  ما ﻓﺮﻫﻨگی ﺩاﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺗﺮ اﺯﻫﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ها اﺳﺖ.

پرسش: از فعالیت‌های تان بگویید؟

پاسخ: پیوستن‌ام به تیم بانوان حقیقی گروپ جز فعالیت‌های برزگم است و از زمانی‌که به این گروه پیوستم  ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﺭا ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻡ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ مدلینگ  شرکت کردم و در تمام این برنامه‌ها تشویق هموطنانم را با خودم داشتم و توانستم  در یکی از این نمایش‌ها از یکی از ارگان‌های دولتی تقدیرنامه اخذ نمایم که جای بسا خوشبختی است برایم.

پرسش: اﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﻥ ﺑﮕﻮﻳﺪ.

پاسخ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﻭﻝ اینکه می‌خوام ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭا از طریق مدلینگ پیشرفت بدم و ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻡ و ﺩﻭﻡ اﻳﻨﻜﻪ می‌خواهم  ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺴﺎﺯﻡ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮان اﻓﻐﺎنستانی هم ﻣﺪﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧند و و هیچ چیز مانع پیشرفت ما شده نمی‌تواند حتا جنگ و نا امنی، و در کنار این‌ها هدف اصلی دیگری که دارم این است که می‌خواهم در آینده یک داکتر خوب  شوم تا که از این طریق نیز بتوانم به هم‌وطنانم خدمت کنم.

ترتیب: ضیاگل عظیمی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا