“زنان افغان به عقب برنمی‌گردند” هشتگی است که از چندی بدین‌سو، نمایه‌های زنان افغانستانی را در شبکه‌های اجتماعی مزین ساخته و آنان با ضمیمه کردن این هشتگ، خواهان حفظ حقوق و دست‌آوردهای شان در گفت‌وگو‌های صلح افغانستان هستند.

این هشتگ هم‌زمان با آغاز گفت‌و‌گوهای صلح افغانستان با طالبان در نشست مسکو، از سوی شبکه‌ی زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، راه‌اندازی شده است.

حلیمه سلیمی مسوول شبکه زنان افغان در حوزۀ غرب؛ هدف این هشتگ را دادخواهی و حفظ دست‌آورد‌های زنان افغانستانی در نشست مسکو می‌خواند.

او در ادامه می‌گوید: “با راه‌اندازی این هشتگ، شبکه زنان افغان خواست تا صدای زنان را از این طریق رسانه‌های اجتماعی به گوش جهانیان برساند و برای جامعه جهانی واضح سازد که زنان افغان، نمی‌خواهند به صلحی برسند که آنان را به هژده سال گذشته برگرداند.”

در همین ‌حال، شماری از زنان در کنار اسقبال از راه‌اندازی “هشتگ زنان افغان به عقب برنمی‌گردند” آن را گامی تاثیرگذار در راستای بلند کردن صدای دادخواهی و عدالت‌خواهی شان می‌دانند.

انیسه سروری، رییس ادارۀ زنان ولایت هرات می‌گوید؛ این هشتگ نشان دهنده این است که زنان افغان تحت هیچ شرایطی نمی‌خواهند به دوران سیاه طالبانی برگردند.

او در ادامه می‌افزاید: “با حمایت از این هشتگ، می‌خواهیم نشان دهیم که حقوق و دست‌آورد‌های زنان نباید دست‌خوش معاملات سیاسی شود.”

بیش‌تر زنان در شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک با ضمیمه کردن هشتگ “زنان افغان به عقب بر نمی‌گردند” مخالفت شان را با مذاکرات صلح ابراز داشته‌اند.

وحیده عزیزی، کارشناس جندر ادارۀ ولایت هرات، در رابطه می‌گوید؛ این هشتگ نگرانی زنان افغانستانی را در مورد مذاکرات صلح مسکو نشان می‌دهد.

کارشناس جندر در ادامه می‌افزاید: “ما زنان دیگر نمی‌خواهیم به گذشته و دوران سیاه طالبان بر گردیم و این هشتگ صدای عدالت‌خواهی ما زنان افغانستانی از دولت افغانستان و جامعه جهانی است.”

در این برهه‌ای از زمان، مردان افغانستانی نیز خاموش نماندند و تعدادی از آنان با ضمیمه کردن این هشتگ در نمایه‌ی شبکه‌های اجتماعی  شان، حمایت خود را از حفظ دست‌آورد‌ها و حقوق زنان در گفت‌وگو‌های صلح مسکو ابراز داشتند.

احمد خان فدایی، کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک، با نشر این هشتگ نوشته ” من به عنوان یک مرد نمی‌خواهم که مادرم و خواهرانم به آن دوره نکبت برگردند”.

این در حالی است که به گفتۀ مسوولان شبکه زنان افغان در حوزۀ غرب، تاثیرگذاری و همگانی کردن این هشتگ سبب شده است تا مجلس سنای آمریکا با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر خارجه این کشور، خواسته است تا حقوق زنان افغانستانی باید در صدر مذاکرات صلح قرار داشته باشد.

گزارش‌گر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail