ﻭﻻﯾﺖ ﻫﺮﺍﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ “ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻣﻠﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻠﺢ” ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍما این برنامه در حالی در این ولایت برگزار می‌شود که  ﺷﻤﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎمه صلح را ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻭ نمادین بیان می‌کنند.

هرات بیست وﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻭﻻیتی ﺍﺳﺖ که ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻣﻠﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻠﺢ در آن ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﻻﯾﺖ ﻫﺮﺍﺕ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ است.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ میﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎمهﻫﺎ را ﻧﻤﺎﺩﯾﻦ میﺧﻮﺍﻧﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﻻﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ میﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﺘﯿﻦ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎﻧﻮﯼ، ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ می‌گوید: ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻣﻠﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻠﺢ ﮔﺎﻡ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺍﺳﺖ .

ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻡﻓﺰﺍﯾﺪ: “ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍهﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪﺷﺪﻩ  توسطه ﺯﻧﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ “.

ﺍﻣﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮﯼ، ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻭﻻﯾﺘﯽ ﻫﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ می‌گوید: “ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ اﻣﺘﯿﺎزﺩﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑر ﺍﺳﺎﺱ ﮔﻔﺘﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻠﺢ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮎتﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎلیتﻫﺎ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ “.

ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭی ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎمهﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ میﺧﻮﺍﻧﻨﺪ.

ﻣﻮﻧﺴﻪ ﺣﺲﺯﺍﺩﻩ، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﻻﯾﺖ ﻫﺮﺍﺕ میﮔﻮﯾﺪ: “ﻣﺎ امیدوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎمهﻫﺎ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿک ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﯿﺎﻡ‌ﺭﺳﺎﻥ ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ “.

ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﯾﻦ، ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﯾﻨﮕﻮنه برنامه‌ها سبب می‌شود ﺗﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﻟﯿﻼ ﺟﻌﻔﺮﯼ، ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ صلح افغانستان، در رابطه می‌گوید: زنان افغانستان خواهان حفظ دست‌آوردهای هفده‌سالۀ شان هستند و باید زنان در تمام عرصه‌ها حضور پر رنگ داشته باشند.

بر اساس گفته‌های برگزار کنندگان اجماع ملی زنان برای صلح، در بیست و هشت ولایت افغانستان که این برنامه برگزار شده بیش از یازده هزار زن حضور داشته اند.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail