ﺯﯾﻧﺐ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ، دانش‌آموخته‌ی ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩبیاﺕ فارسی ﺩﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﻧشگاه ﮐﺍﺑﻞ است، که از چندی به این سو، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺎﻥ ﮐمیته‌ی امنیت و ﻣﺼﻮﻭنیت ﺧﺒﺮنگاﺭﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎنستان ﺍﺳت، برای آشنایی بیشتر با وی گفت‌وگویی ترتیب دادم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: چطور به حرفه‌ی روزنامه‌نگاری آشنا شدید و چه فعالیت‌هایی در این عرصه داشته اید؟

پاسخ: ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﭼﺍﭘﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮔﺯﺍﺭشگر ﺑﻮﺩﻡ، ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ نیز بیشتر  ﺑﻪ ﻓﻌﺎلیتﻫﺎﯼ ﻣﺪنی ﻣﺼﺮوف بودم، به این دلیل که هم فرصت کافی داشتم و هم فرصت خوبی بود تا این‌که با جامعه بیشتر آشنا شوم، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺭﺳﺎﻧﻪﯾﯽ بیشتر ﺗﻼﺵ ﮐﺭﺩﻡ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﻓﺮﺍﮔﯿﺭﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﻭ ﻓﻦ ﮔﺯﺍﺭﺵﻧﻮیسی ﺗﻤﺮﮐﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﺗﺎ بیشتر ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺯﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﻪ ویژه ﺯﻧﺎﻥ، ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ.

پرسش: وضعیت زنان خبرنگار را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ: ﻭضعیت ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺒﺮنگاﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺒﺮنگاﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﭘﯿشگاﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ، ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ جمعی ﺭﺍ، در مورد ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻎﯿﯿﺭ داده است.

پرسش: از دیدگاه شما عمده‌ترین چالش‌ها سد راه زنان خبرنگار چیست؟

پاسخ: ﺑﺪﻭﻥ شک که کار خبرنگاری ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺎﻥ، ﺧﺎلی ﺍﺯ ﭼﺍﻟﺶﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. نبود ﻣﺼﻮﻭنیت ﺟنسی ﻭ شغلی، ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ‌ﺗﺮﯾﻥ مشکلاتی ﺍﺳﺖ که ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭ میﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻼﺵﻫﺎﯼ ﭘﯽﮔﯿﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺒﺮنگاﺭ ﻭ ﻫﻢﭽﻧﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺣﺎمی ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ که، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ کلاﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﯾﺩﻩ‌ی بد ننگرﻧﺪ.

پرسش: کارکرد شما برای حل این چالش‌ها چه بوده است؟

پاسخ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﯾﻥ ﻣشکلاﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﺪﻡ مصوونیت شغلی ﻭ ﻣﺼﻮونیت ﮐﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ که ﺯﻧﺎﻥ بیشتر ﺍﺯﯾﻥ ﻧﺎحیه ﺁسیب می‌بینند.

ﺍخیرﺍ ﮐمیته‌ی امنیت و ﻣﺼﻮﻭنیت ﺧﺒﺮنگاﺭﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﭘﺍلیسی ﻣﻨﻊ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﯾﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺒﺮنگاﺭ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻓﺮهنگ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ، ﺗﺎ ﺍﯾﻥ ﭘﺍلیسی ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺭﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥﺧﺒﺮنگاﺭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﻮﻭنیتی ﺗﺎمین ﮔﺭﺩﺩ.

ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺭ نگرانی ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ها، ﻣﺼﻮﻭنیت شغلی ﺍﺳﺖ، ﮐﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻥ بخش ﺑﺎﯾﺩ ﺭﻭﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﮐﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﻄبیق ﻗﻮﺍنین ﺭﺳﺎنه‌یی ﮐﺍﺭ صورت گیرد. ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ باید ﺭخصتیﻫﺎی ﻻﺯﻡ را نظر به ضرورت زنان ﺑﺮﺍﯼ شان ﺩﺭ ﻧﻈﺮ بگیرند ﻭ ﻣﻌﺎﺵ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ کارمندان ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺭﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ترتیب: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail