گزارشگر: فرشته کریمی

وابستگی عاطفی و جنسی زنان به شوهران شان مزیدی بر علت شده تا وفاه داری این طیف به همسران شان متزلزل نشود.

شماری از بانوان متاهل در هرات از وابستگی شدید عاطفی به همسرشان سخن می‌زنند و مصمم هستند تا همیشه با همسرشان وفاه دار باشند.

مریم فقیری می‌گوید:«مدت پنج سال می‌شود که زندگی مشترکم را شروع کردم و از زمانی که ازدواج کردم خودم را فقط متعلق به شوهرم می‌دانم و وابسته شوهرم هستم.»

ریحانه بانویی دیگری که مدتی می‌شود ازدواج کرده است می‌گوید:« وابستگی به همسر سبب می‌گردد که محبت بین زن شوهر زیاد شود با تجربه که من دارم از زمانی که به همسرم توجه کردم و وابسته‌اش شدم روزگارم خوب می‌گذرد.»

روانشناسان به این باور اند که مردان نسبتاً تنوع طلب هستند و برعکس زنان سعی می‌کنند همیشه از نگاه غریضی و عاطفی وابسته به یک مرد باشند.

خلیل مؤید روانشناس در این زمینه می‌گوید:« خانم‌ها از لحاظ غریضی نسبت به آقایان متفاوت می‌باشند خانم‌ها از لحاظ جنسی وابستگی به یک فرد خاصی دارند بر عکس مردان که تا اندازی تنوع طلب هستند این امر سبب گردیده که خانم‌ها بیشتر وابسته به شوهر باشند.»

این در حالیست که جامعه شناسان می‌گویند به دلیل این که شوهر یگانه تکیه گاه برای زن است او وابستگی شدید پیدا می‌کند.

عرفان ارزاز استاد دانشگاه و جامعه شناس می‌گوید:« وابستگی زن به شوهر یک مسئله فردی است و از آن جای که شوهر تنها تکیه گاه برای خانم است شوهر امنیت اجتماعی و روانی خانم را خلق می‌کند و خانم سعی می‌کند به کسی که از هر لحاظ نیازهایش را تامین می‌کند وابسته باشد.»

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail