ترتیب: حسینه عظیمی

فرشته فروغ اهل هرات افغانستان است.  در زمان هجوم شوروی پیشین به افغانستان، خانواده‌اش به ایران مهاجرت کردند. او در  شهر مرزی کوچکی بنام تربت جام متولد شد و تحصیلات قبل از دانشگاه (دبیرستان) را در ایران به اتمام رساند. فرشته بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۲ همراه با خانواده‌اش به هرات برگشت که این برگشت باعث شد تا مدرک لیسانس‌اش را از دانشکده‌ی کامپیوتر ساینس هرات بدست آورد. وی باز هم به تحصیلات خود ادامه داد و مدرک ماستری خویش را در سال ۲۰۱۰ از دانشگاه فنی برلین در آلمان گرفت و بعد از آن به مدت سه سال در دانشکده‌ی کامپیوترساینس به عنوان آموزگار اجرای وظیفه کرد. وی راجع به فعالیت‌هایش به خبرگزاری بانوان افغانستان چنین گفت.

پرسش: به عنوان یک زن موفق وضعیت زنان افغان را در دسترسی به تکنالوژی چگونه بررسی می کنید؟

پاسخ: خوشبختانه ما در سال‌ھای اخیر شاھد ترقی و پیشرفت زنان در تمام عرصه‌ھا ھستیم؛ به خصوص در بخش آموزش و کارآفرینی، در حال حاضر میلیون‌ھا دختر شامل مدارس و دانشگاه‌ھا ھستند که این خود دست‌آوردی چشمگیر بعد از سقوط طالبان در افغانستان است، به عنوان مثال در دانشکده کامپیوترساینس از زمانی که من به عنوان یک دانشجو درس می‌خواندم تا زمانی که به عنوان آموزگار تدریس می‌کردم تغییرات مثبت زیادی به وجود آمد. شاھد افزایش تعداد دختران در این رشته و ھمچنان فعالیت‌ھای بیشتر آن‌ھا در امورآموزشی، کارھای گروھی و خلاق بوده‌ام که این خود نمایانگرعلاقه بیشتر دختران به این رشته است، در زمینه بازار کاری در این رشته ھنوز ھم زنان نتوانسته اند که جایگاه چشمگیری به دست آورند، اما در بسیاری از کلان شھرھا مانند ھرات، کابل و مزار برنامه‌ھای زیادی به منظور جذب زنان به بازار آی تی در حال توسعه است که می‌تواند یک عامل موثر در این زمینه باشد.

پرسش: از دست آوردھای تان  به عنوان یک زن موفق در عرصه تکنالوژی بگویید؟

پاسخ: در نوامبر سال ٢٠١۵ اولین آموزشگاه کد نویسی ( برنامه نویسی کامپیوتر) برای دختران درھرات افغانستان تاسیس و راه اندازی کردم که ۵٠ دانش آموز و دانشجوی دختر شامل این آموزشگاه شدند .به عنوان یک نماینده از افغانستان برای اولین بار جایزه بین المللی گوگل را در سال ٢٠١۶ دریافت کردم و ھمچنان از طرف دانشگاه برکلی آمریکا در ھمان سال به عنوان یک ایده مبتکر شناخته شدم.

پرسش: در مورد شرکت Code To Inspire اگر توضیح دھید که  کارش چیست ؟ وچطور از طریق این برنامه برای دسترسی زنان به تکنالوژی کار صورت می­گیرد؟

Cod to inspireیک شرکت اجتماعی با ھدف فراھم سازی زمینه آموزش، رشد و اشتغال زایی برای خانم­‌ھا در قسمت تکنولوژی وفن آوری است.این آموزشگاه کد نویسی آموزش­‌ھای ابتدایی و پیشرفته برنامه‌نویسی کامپیوتر را در یک محیط امن، به صورت رایگان ھمراه با استادان با تجربه برای دانش‌آموزان و دانشجویان دختر قرار می‌دھد. از مھم‌ترین اھداف آموزشگاه کد نویسی، بالا بردن آگاھی اجتماع در مورد توانایی‌ھای خانم‌ھا در بخش کامپیوترساینس، مھیا کردن زمینه اشتغال زایی به صورت آنلاین برای خانم‌ھا با در نظر داشت چالش‌ھای خانوادگی، امنیتی و اجتماعی و افزایش تعداد خانم‌ھای برنامه نویس است.

پرسش: از شروع فعالیت‌ها تا مدیر عامل شرکتcode to inspire با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردید؟

یکی از اصلی ترین مشکلات فراروی ھر خانم در افغانستان ازابتدایی ترین مکان که محیط خانواده است شروع می‌شود. خوشبختانه من ھمیشه حمایت و ھمکاری خانواده‌ام را داشته و دارم. اما متاسفانه بسیاری از خانم‌ھا با عدم حمایت از طرف خانواده مواجه اند که زمینه رشد و پیشرفت را از آن‌ھا سلب می‌کند،به عنوان یک دانشجوی دختری که نه تنھا در زمینه درسی بلکه در فعالیت‌ھای اجتماعی و گروھی دانشکده فعال بودم ھمواره با برخوردھا و قضاوت‌ھای عجولانه دیگران برخورد داشتم که فکر نمی‌کنم من در این زمینه استثنا باشم، وقتی که به عنوان آموزگار هم تدریس می‌کردم شاھد این قفضایا برای دانشجویان دختر بودم. تاسیس یک نھاد آموزشی برای اولین بار، پیدا کردن کادر مجرب در آمریکا و افغانستان، تشویق و آگاھی دھی دختران به این برنامه و مدیریت این کار به صورت آنلاین از راه دور و در نھایت تامین مالی این برنامه شماری از چالش‌ھایی است که با آن روبرو شده‌ام.

پرسش: چرا مایل هستید به دختران کمک نماید؟ ھدف از کمک به آن‌ھا چیست؟

متاسفانه قشر زنان در افغانستان در طول تاریخ ھمواره دستخوش ناملایمت‌ھا، نابرابری‌ھا و تصامیم اشتباھی بوده که به جای آن‌ھا گرفته شده و می‌شود. اجازه ندادن برخی خانواده‌ھا به دختران شان برای ادامه تحصیل، ازدواج‌ھای اجباری و زیرسن، فرھنگ پسر سالاری در خانواده و مرد سالاری در اجتماع، کمبود محیط‌ھای مناسب اجتماعی و آموزشی برای خانم‌ھا به منظور معاشرت و تبادل نظر از مواردی ھست که باعث شد تا تمرکز کاری من تنھا برای خانم‌ھا باشد.

پرسش: پلان‌ھای شما در آینده چیست؟

گسترش بخش‌ھای دیگر آموزشگاه کد نویسی Inspire to Code در شھرھای دیگر افغانستان به عنوان مثال کابل، مزارشریف وغیره. ایجاد کارھای برنامه نویسی درآمد زا به صورت آنلاین برای دانش آموزان ومھمترین ھدف، تغییر دیدگاه جھان نسبت به افغانستان و این که اینجا تنھا یک کشور جنگ زده نیست، بلکه ھر روز مردمان این سرزمین برای آبادی آن گام برمی دارند و امیدوار به آینده‌ای روشن تر ھستند.

پرسش: آیا زن بودن مانع پیشرفت شما نشده است؟

نخیر! جنسیت ھیچ‌گاه نمی‌تواند شاخص و معیاری برای نرسیدن به آنچه که در ذھن دارید باشد.

پرسش: دلیل موفقیت شما در چیست؟ اصلا چه انگیزه سبب این ھمه فعالیت شده است؟

این که من به خودم، توانایی‌ھایم و ھدفم باور کامل داشتم و دارم، ھیچ‌گاه از متفاوت بودن نترسیدم حتی اگر خیلی وقت‌ھا افراد زیادی موافق نبودند.

ما قرار نیست برای خواست دیگران زندگی کنیم، از منتقدین و حرف‌ھای تلخشان نا امید نمی‌شوم بلکه از لابلای حرف‌ھای‌ شان درس‌ھای زیادی است که می‌شود یاد گرفت.

پرسش: و در آخر اگر پشنھاد و یا گفتنی برای زنان در افغانستان داشته باشید؟ من کوچکتر از آن ھستم که گفتنی داشته باشم. برای من تمام زنان افغانستان یک قھرمان واقعی اند. به اھداف و باورھای‌تان اعتماد کنید و اطمینان داشته باشید که ھیچ چیز نمی‌تواند مانع آن شود، منتظر این نباشید که شانس سراغتان بیاید، بلکه آن را بسازید.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail